Statut

STATUT FUNDACJI AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ „PRO MUZA”

tekst jednolity na dzień 17 listopada 2017 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§1

1. Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO MUZA”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 40 z późn zm.) oraz niniejszego Statutu
2. Fundacja może używać nazwy skróconej: „Fundacja PROMUZA”.

§2

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz okrągłej pieczęci z nazwą Fundacji w otoku oraz podłużnej pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizyczny i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji jej celów.
3. Fundacja może ustanawiać medale i wyróżnienia, które będą przyznawane wraz z innymi nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
4. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§4

Siedzibą Fundacji jest miasto Koluszki.

§5

Fundacja działać będzie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami po spełnieniu warunków określonych prawem.

§6

Na obszarze swego działania Fundacja może otwierać oddziały i filie, a także występować jako wspólnik w spółkach, ustanawiać inne fundacje w kraju i za granicą.

§7

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§8

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury.

Rozdział II. Cele i metody działania Fundacji.

§9

Celem fundacji jest działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych określonych
w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rzecz ogółu społeczności w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, edukacji i wychowania oraz kultury
i sztuki, w tym:
a. prowadzenie kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży w różnych formach wychodzących naprzeciw społecznym potrzebom i oczekiwaniom,
b. wspieranie inicjatyw lokalnych w działalności pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki
i ochrony dóbr kultury,
c. podejmowanie i inspirowanie działalności artystycznej środowisk lokalnych celem upowszechniania kultury artystycznej w społeczeństwie,
d. prowadzenie działalności w dziedzinie szeroko pojętego wychowania muzycznego i innych form rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży, w tym aktywne umuzykalnianie metodą zintegrowaną z e-learningiem muzycznym,
e. integracja kulturowa środowiska, organizowanie występów artystycznych, wernisaży
i spotkań z artystami,
f. działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie kultury, sztuki
i ochrony dóbr kultury,
g. inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć artystycznych w kraju i za granicą służących wymianie doświadczeń muzycznych i poznawaniu języków obcych,
h. promowanie młodych utalentowanych artystów w kraju i za granicą,
i. pozyskiwanie do współpracy sponsorów wśród instytucji, lokalnych samorządów, osób prawnych i osób fizycznych oraz środków finansowych dla Fundacji na działalność statutową,
j. promowanie uzdolnionych muzycznie dzieci i uzdolnionej muzycznie młodzieży poprzez organizowanie koncertów, konkursów, pokazów i prezentacji z wykorzystanie środków masowego przekazu,
k. opracowywanie podstaw programowych i programów kształcenia artystycznego dla dzieci
i młodzieży z możliwością przekazu internetowego,
l. przygotowywanie i kształcenie kadr do prowadzenia zajęć artystycznych, szkolenie instruktorów i animatorów kultury,
m. gromadzenie i przygotowywanie informacji w dziedzinie promowania kultury do przekazu drogą elektroniczną.

§10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) fundowanie stypendiów i nagród dla wybitnie zdolnych młodych twórców i wykonawców oraz osób realizujących cele Fundacji,
2) organizowanie i finansowanie, także we współpracy z organami samorządów lokalnych, zajęć muzycznych i plastycznych,
3) prowadzenie, finansowanie, organizowanie i wyposażanie placówek aktywności twórczej,
4) organizowanie i finansowanie konkursów, spotkań plenerowych, nagrań, wydawnictw
i innych działań mających na celu realizację celów statutowych Fundacji poprzez opłacanie w części lub w całości takich przedsięwzięć,
5) organizowanie i prowadzenie fundraisingu oraz szkolenie osób do pozyskiwania środków
na działalność statutową Fundacji,
6) organizowanie i prowadzenie lub zlecanie szkoleń dla instruktorów i animatorów kultury,
7) prowadzenie portalu internetowego dla między innymi: e-learningu, przekazywania gromadzonych informacji związanych z podnoszeniem poziomu kulturalnego społeczności lokalnych
i promowania działalności Fundacji oraz organizowania konkursów,
8) organizowanie dla dzieci i młodzieży pozaszkolnych zajęć, warsztatów i kursów związanych
z rozwojem własnym, hobby i rekreacją w tym głównie nauką gry na instrumentach muzycznych
a także poprzez organizowanie innych zajęć muzycznych i plastycznych z tym zastrzeżeniem,
że ukończenie zajęć, warsztatów i kursów nie prowadzi do uzyskania dyplomu zawodowego, licencjatu czy stopnia naukowego lecz pozwala na dalszy własny rozwój muzyczny i plastyczny dzieci
i młodzieży,
9) organizowanie konkursów o charakterze ogólnopolskim lub lokalnym, adresowanych
do dzieci i młodzieży mających na celu odkrycie utalentowanych dzieci i utalentowanej młodzieży,
a następnie objęcie laureatów tychże konkursów opieką merytoryczną i/lub finansową
10) popularyzację aktywności twórczej i twórczości dzieci i młodzieży poprzez organizację koncertów, festiwali, nagrań i kolportażu wydawnictw,
11) prowadzenie serwisu internetowego mającego na celu publikowanie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa dzieł (w tym prac plastycznych a także nagrań muzycznych) dzieci
i młodzieży oraz profili ich twórców lub/i wykonawców a także wymianę informacji w zakresie niezbędnym dla urzeczywistniania celów Fundacji.
2. Powyższa działalność może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny.
3. Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Radę Fundacji określającej zakres każdej z nich oraz rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów
i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji.

§12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000 (jeden tysiąc) złotych.

§13

Majątek Fundacji tworzony jest również z:
1/ darowizn, spadków i zapisów,
2/ subwencji i dotacji osób prawnych, fizycznych, instytucji rządowych i samorządowych,
3/ dochodów ze zbiórek, aukcji organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
4/ dochodów z jej majątku ruchomego i nieruchomego,
5/ odsetek bankowych,
6/ dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej i usługowej,
7/ środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

§14

Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, subwencji, prowadzonej działalności gospodarczej mogą być użyte wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.

§15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§16

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej na znaczną sumę – wielkość sumy określa Zarząd Fundacji – mogą uzyskać, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

§17

Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

Rozdział IV. Organy Fundacji.

§18

Organami Fundacji są:
– Zarząd Fundacji,
– Rada Fundacji.

§19

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na czas nieokreślony. Członkowie Rady, którzy pełnili funkcje w Radzie w dniu wejścia w życie zmian do Statutu znoszących kadencyjność Rady, pełnią powierzone im funkcje przez czas nieokreślony. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje w drodze jednomyślnej uchwały Rada Fundacji.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. wystąpienia okoliczności o których mowa w § 22.
d. śmierci członka.

§20

Do zadań Rady należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
e. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
f. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
g. podejmowanie uchwał o zmianie celu działania Fundacji,
h. podejmowanie uchwał w przedmiocie podjęcia bądź zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej oraz co do jej zakresu, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z niniejszego Statutu oraz obowiązujących przepisów prawa,
i. określenie w jakim zakresie prowadzona przez Fundację działalność pożytku publicznego ma charakter odpłatny a w jakim zakresie ma charakter nieodpłatny,
j. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu.

§21

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

§22

W skład Rady Fundacji wchodzić mogą jedynie osoby, które:
a) nie są członkami Zarządu Fundacji ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§23

Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§24

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej lub większej liczby osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na czas nieokreślony. Członkowie Zarządu, którzy pełnili funkcje w Zarządzie w dniu wejścia w życie zmian do Statutu znoszących kadencyjność Zarządu, pełnią powierzone im funkcje przez czas nieokreślony.
2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator.
3. W skład Zarządu Fundacji mogą być powołane jedynie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.,
c. śmierci członka Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§25

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Prezes Zarządu jest kierownikiem organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,
d. sporządzanie budżetu,
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
g. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
h. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
i. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
j. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji,
k. tworzenie i znoszenie oddziałów i filii Fundacji.

§26

Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§27

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Każdemu z członków Zarządu przysługuje jeden głos.

§28

1. Fundację na zewnątrz reprezentuje Zarząd.
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. Jednakże w sprawach, które powodują zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie majątkiem fundacji o wartości powyżej 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych, konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
3. W umowie między Fundacją a członkami Zarządu oraz w sporze z nimi Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji lub Przewodniczący Rady.

§29

Członkowie Zarządu mogą być pracownikami Fundacji i wykonywać zlecenia na rzecz Fundacji na zasadach umów cywilno-prawnych i/lub umowy o pracę. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za udział w pracach organu w wysokości i na zasadach określonych w drodze uchwały przez Radę Fundacji.

Rozdział V. Działalność pożytku publicznego a działalność gospodarcza.

§30

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami działalność gospodarczą.

§31

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności o której mowa w §9 oraz §10 Statutu.
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami będzie przeznaczana jedynie na działalność wskazaną w ust. 1.
3. Decyzję co do rozpoczęcia przez Fundację prowadzenia działalności gospodarczej, jej zakresu zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), roku obrotowego oraz zmiany bądź zakończenia podejmuje Rada w formie uchwały, a Zarząd składa w tym zakresie odpowiednie wnioski
do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej nie wymaga zmiany Statutu.
5. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tej formy działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i jej wyników,
z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
6. Zysk z działalności gospodarczej przeznaczany jest w całości na działalność pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację.

§32

1. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację lub wyodrębnione jednostki organizacyjne.
2. Działalnością gospodarczą, którą prowadzi Fundacja, kieruje Zarząd.
3. Zarząd Fundacji, powołując odpowiednie jednostki organizacyjne dla prowadzenia działalności gospodarczej, określa prawa i obowiązki ich kierowników oraz regulaminy.

Rozdział VI. Zmiana Statutu bądź celu działania Fundacji

§ 33

1. Dopuszczalna jest zmiana celu działania Fundacji, zwanego także celem Fundacji a także sposobu(ów) jego realizacji.
2. Decyzje w przedmiocie zmiany celu Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.

§34

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 3 (trzech czwartych) głosów.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe.

§35

Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywać swojego majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
z celu statutowego,
d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§36

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§37

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§38

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§39

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cel określony w uchwale Rady Fundacji
o likwidacji.

§40

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

Zarząd Fundacji:
Marcin Werner
Magdalena Werner
Wojciech Dyner

Rada Fundacji:
Karol Pabiniak
Jakub Borowczyk
Grzegorz Chromiński
Marek Gregorczyk
Krzysztof Raczyński