Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula informacyjna

Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży PROMUZA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe, jest Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży PROMUZA, Koluszki, ul. 11 Listopada 41 wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000149337, NIP: 728-24-74-987 zwana dalej Fundacją

Fundacja nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jednak w sprawie swoich danych osobowych możesz kontaktować się z Fundacją pod adresem e-mail: promuza@promuza.org .

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji żądanych działań na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO oraz w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Fundacji, a wynikających w szczególności z przepisów prawa podatkowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Twoje dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji istotnych interesów administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, takich jak przesłanie podziękowań, czy prośby o wsparcie Fundacji.

Odbiorcą Twoich danych mogą być następujące kategorie podmiotów:

 • banki i inni operatorzy płatności, w razie płatności bezgotówkowej,
 • podmioty świadczące na rzecz Fundacji obsługę księgową,
 • podmioty świadczące na rzecz Fundacji obsługę prawną,
 • podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi w zakresie obsługi informatycznej,
 • podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi naprawy i konserwacji sprzętu IT.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem realizacji żądanych działań oraz warunkiem wywiązania się przez Fundację z ciążących na niej prawnych obowiązków, w tym obowiązków wynikających z prawa podatkowego, dlatego musisz podać swoje dane.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji żądanych działań oraz przez czas dłuższy, w celu realizacji istotnych interesów administratora opisanych powyżej, chyba że wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Wobec Twojej osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii,
 • sprostowania swoich danych,
 • żądania usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 - w przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.